e_Book เอกสาร-คู่มือ  

   

จัดซื้อจัดจ้าง

logo pho ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายละเอียด

- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) pdf

- เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด pdf

 

ตารางแสดงวงเงินฯ และแบบ ปร.4,5,6

- ตารางแสดงวงเงินและราคากลางอาคาร สสจ.ปจ. pdf

- แบบ ปร .4,5,6 อาคาร สสจ.ปจpdf

ติดต่อสอบถามได้ที งานพัสดุ ชั้น 2 ฝ่ายบริหาร 0 3721 1626 ต่อ 123

 

   
   
© Prachinburi Public Health Office : PHO