เอกสารตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 6

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่  6 – 8 สิงหาคม 2561

        

ผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่  6 – 8 มิถุนายน 2561

              

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่  6 – 8 มิถุนายน 2561

              

 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดปราจีนบุรี
และแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 ก.ย.2561 conference)

 

 

 

 

 

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2

สรุปผลการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

จังหวัดปราจีนบุรี  วันที่  24 – 26 พฤษภาคม 2560

 

           

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น