ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ

 jobs

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/4476 ลว 18 ธันวาคม 2561

เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สธ.ชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ 32545

2. ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ 32397


รายละเอียด  ดาวน์โหลด

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น