เผยแพร่แผนงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 16 รายการ

แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

เอกสารแนบประกอบด้วย

1. หนังสืออนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผน  ดาวน์โหลด

2. ประกาศจังหวัด  ดาวน์โหลด

3. แผนการดำเนินงานแต่ละรายการ  ดาวน์โหลด

4. รายละเอียดแนบท้ายเผยแพร่แผน  ดาวน์โหลด

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น