เตือน ผู้ประกอบการรีบแจ้งยืนยันดำเนินกิจการเครื่องสำอาง ด่วน!! ก่อนถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง

610613 0838138001528861421

อย. แจ้ง ผู้ประกอบการเครื่องสาอาง รีบแจ้งยืนยันการดาเนินกิจการกับ อย. หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบสถานที่ผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง หากไม่ยืนยัน จะถือว่าไม่ประสงค์ดาเนินกิจการต่อ อย.จะมีมาตรการเพิกถอนใบรับจดแจ้งต่อไป แนะผู้ประกอบการเครื่องสาอางศึกษากฎระเบียบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกดาเนินการทางกฎหมายทันที

เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง เพื่อเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้สถานที่ผลิตและนาเข้าเครื่องสาอางต้องปฏิบัติตามประกาศฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นผลทาให้ผู้ประกอบการรายใหม่ต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าวทันที เพื่อใช้ประกอบการยื่นจดแจ้งเครื่องสาอาง ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับจดแจ้งก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ต้องยืนยันตัวตนว่ามีความประสงค์จะดาเนินกิจการต่อ โดย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) จะส่งหนังสือลงทะเบียนไปยังผู้ประกอบการเครื่องสาอางทุกแห่ง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเครื่องสาอางทุกรายเร่งดาเนินการยืนยันตัวตนในการดาเนินกิจการกับ อย.หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอางของตน หากไม่แจ้งยืนยันตัวตนภายใน 45 วัน หลังได้รับหนังสือลงทะเบียนดังกล่าว อย. จะมีมาตรการในการเพิกถอนใบรับแจ้งต่อไป

ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับจดแจ้งอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฯ หรือมิได้มี การผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง ณ สถานที่ที่ได้แจ้งไว้ จะต้องมาแจ้งเลิกการประกอบกิจการและขอยกเลิก ใบรับจดแจ้งทั้งหมดโดยเร็ว เพราะหากต่อมาตรวจพบว่ายังดาเนินกิจการอยู่ จะถูกดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดนโยบายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอางทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน จึงขอเตือนผู้ประกอบการทุกรายต้องดาเนินกิจการให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลผ่าน ระบบให้คาปรึกษาออนไลน์ (Consultation e-Service) เว็บไซต์ www.thaifda.org/econsult หรือหากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง สามารถเข้าดูตัวอย่างจดหมายขอยกเลิก ใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง ได้ที่ เว็บไซต์ อย.www.fda.moph.go.th เลือก “เครื่องสาอาง” และคลิก “การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสาอาง” จากนั้นเลือก “ตัวอย่างจดหมายขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง”

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น