ร่วมชมภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ หน้าศาลากลางหลังเก่า จ.ปราจีนบุรี

ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่


อัลบั้ม 1

อัลบั้ม 2

เอกสารนำเสนอ งานลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU)

เอกสารนำเสนอ งานลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2562
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 4. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (เพิ่มเติม)
 5. กลุ่มงานนิติการ
 6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 8. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 9. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 10. กลุ่มงานบริหารทัพยากรบุคคล
 11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
 12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 13. กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น