เอกสารนำเสนอ งานลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU)

เอกสารนำเสนอ งานลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2562
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 4. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (เพิ่มเติม)
 5. กลุ่มงานนิติการ
 6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 8. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 9. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 10. กลุ่มงานบริหารทัพยากรบุคคล
 11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
 12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 13. กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร่วมชมภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ หน้าศาลากลางหลังเก่า จ.ปราจีนบุรี

ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่


อัลบั้ม 1

อัลบั้ม 2

เตือน ผู้ประกอบการรีบแจ้งยืนยันดำเนินกิจการเครื่องสำอาง ด่วน!! ก่อนถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง

610613 0838138001528861421

อย. แจ้ง ผู้ประกอบการเครื่องสาอาง รีบแจ้งยืนยันการดาเนินกิจการกับ อย. หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบสถานที่ผลิต หรือนาเข้าเครื่องสาอาง หากไม่ยืนยัน จะถือว่าไม่ประสงค์ดาเนินกิจการต่อ อย.จะมีมาตรการเพิกถอนใบรับจดแจ้งต่อไป แนะผู้ประกอบการเครื่องสาอางศึกษากฎระเบียบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกดาเนินการทางกฎหมายทันที

เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง เพื่อเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้สถานที่ผลิตและนาเข้าเครื่องสาอางต้องปฏิบัติตามประกาศฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นผลทาให้ผู้ประกอบการรายใหม่ต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าวทันที เพื่อใช้ประกอบการยื่นจดแจ้งเครื่องสาอาง ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับจดแจ้งก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ต้องยืนยันตัวตนว่ามีความประสงค์จะดาเนินกิจการต่อ โดย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) จะส่งหนังสือลงทะเบียนไปยังผู้ประกอบการเครื่องสาอางทุกแห่ง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเครื่องสาอางทุกรายเร่งดาเนินการยืนยันตัวตนในการดาเนินกิจการกับ อย.หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอางของตน หากไม่แจ้งยืนยันตัวตนภายใน 45 วัน หลังได้รับหนังสือลงทะเบียนดังกล่าว อย. จะมีมาตรการในการเพิกถอนใบรับแจ้งต่อไป

ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับจดแจ้งอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฯ หรือมิได้มี การผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง ณ สถานที่ที่ได้แจ้งไว้ จะต้องมาแจ้งเลิกการประกอบกิจการและขอยกเลิก ใบรับจดแจ้งทั้งหมดโดยเร็ว เพราะหากต่อมาตรวจพบว่ายังดาเนินกิจการอยู่ จะถูกดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดนโยบายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอางทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน จึงขอเตือนผู้ประกอบการทุกรายต้องดาเนินกิจการให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลผ่าน ระบบให้คาปรึกษาออนไลน์ (Consultation e-Service) เว็บไซต์ www.thaifda.org/econsult หรือหากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนาเข้าเครื่องสาอาง สามารถเข้าดูตัวอย่างจดหมายขอยกเลิก ใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง ได้ที่ เว็บไซต์ อย.www.fda.moph.go.th เลือก “เครื่องสาอาง” และคลิก “การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสาอาง” จากนั้นเลือก “ตัวอย่างจดหมายขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง”

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น