ค่านิยม

SMART PHO

S Stategy

 

ยึดแผนเป็นหลัก

M Morality

 

ตระหนักในคุณธรรม

A Accountability

 

น้อมนำความโปร่งใส

R Responsibility

 

ใส่ใจรับผิดชอบ

T Teamwork

 

กอร์ปทีมเป็นหนึ่ง

P Participation

 

พึ่งพิงบูรณาการ

HO Healthy & Happy Organization

 

ส่งเสริมองค์กรเป็นสุข

ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการระดับจังหวัด

วิสัยทัศน์

องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข

องค์กรสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สรุปผลการตรวจราชการ 2561

  • แนวทางการตรวจราชการและนิเทสงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 2/2561

Public Health Logo

inspace25611

sp1  sp2  sp3 sp4  sp5

Read More

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น