กลุ่มงานควบคุมโรค

arrow all  งานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

arrow all  ประสานการดำเนินงานกับสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรค

arrow all  จัดหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคให้แก่หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

arrow all  บันทึก On hand ผ่านระบบ VIM เรื่องวัสดุเวชภัณฑ์ฯที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ทุกครั้งที่มีกรเปลี่ยนแปลง

arrow all  ควบคุม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

arrow all  เตรียมความพร้อมควบคุมการระบาดฉุกเฉิน

arrow all  จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

arrow all  ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการเตรียมความพร้อมควบคุมการระบาดไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ๋

arrow all  ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรองรับการควบคุมการระบาดไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ๋ ระดับจังหวัด

arrow all  ฝึกอบรมให้คำปรึกษา ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานฯแก่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ตำบล

arrow all  สอบสวนและควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานทุกระดับในที่ที่เกิดการระบาดของโรค ตาแนวทางการควบคุมโรค

arrow all  สนัสนุนสือ่ สิ่งพิมพ์ แก่กลุ่มประชากรเป้าหมาย ป่านทางโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

arrow all  เป็นวิทยากรให้ความรู้แห่หน่วยงานและสถานประกอบการ

arrow all  นิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการป้องควบคุมของสถานบริการ/โรงพยาบาล

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น