งานการเจ้าหน้าที่

communityhealth 2 ช่องทางการติดต่องานการเจ้าหน้าที่communityhealth 2

 communityhealth 2 กรอบอัตรากำลัง FTE 2.75communityhealth 2

   

610308 ry2

H Structure

arrows icon 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี || โรงพยาบาลชุมชน || สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ || โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

  

arrows icon 2 ข่าวรับสมัครงาน || ประกาศผลการคัดเลือก || รับย้าย/โอน ข้าราชการ

 

arrows icon 2 ฐานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ และพนักงานราชการที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ

 

H Features

arrows icon 2 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ

arrows icon 2 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณสมบัติในสายงานวิชาการ (นับเพื่อเลื่อนระดับ)

 

arrows icon 2แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   >>  

      ข้าราชการพลเรือน Word : PDF || ลูกจ้างประจำ Word : PDF || พนักงานราชการ  Word : PDF ||  ผู้รับบำเหน็จบำนาญ Word : PDF

arrows icon 2 สำคัญ!!..โปรดอ่าน!!  >> ตัวอย่างการพิมพ์แบบบัตรเพื่อแนบกับใบคำขอ || การแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ || เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้

 

H Form

arrows icon 2 ข้าราชการพลเรือน || ลูกจ้างประจำ || พนักงานราชการ || พนักงานกระทรวงฯ  || ลูกจ้างชั่วคราว

arrows icon 2 แบบใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว || แบบใบลาพักผ่อน  || แบบใบลาไปต่างประเทศ  || สรุปวันลา(กรณีเดินทางไปต่างประเทศ)  || ใบขอยกเลิกวันลา

 

arrows icon 2 การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

  

 

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น