รายละเอียดการติดต่อ

ที่ตั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

อีเมล์

info (@) pho.in.th

เบอร์ติดต่อ

037 211 626

เบอร์ติดต่อภายใน

ลำดับที่ ผู้บริหาร/กลุ่มงาน/งาน เบอร์โทร ชั้น
1 ห้องประชาสัมพันธ์ 100 1
2 งานพัสดุ 123 1
3 งานประกันสุขภาพ 113 1
4 งานคุ้มครองผู้บริโภค 119/146 1
5 ห้อง ONE SERVICE 150 1
6 ห้องยานพาหนะ 132 1
7 งานยุทธศาสตร์ 110 3
8 งานโรคติดต่อ 120 3
9 งานโรคไม่ติดต่อ 145 3
10 งานยาเสพติด/งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 107 3
11 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 129 3
12 งานสุขภาพภาคประชาชน 130 3
13 งานนิติการ 147 3
14 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 148 3
15 ห้องสมุด 151 3
16 งานทันตกรรม (อาคารเนกประสงค์) 118 1
17 งานแพทย์แผนไทย (อาคารเนกประสงค์) 143 1
18 คลีนิคแพทย์แผนไทย (อาคารเนกประสงค์) 106 1
19 งานพัฒนาคุณภาพ (อาคารเนกประสงค์) 136 1
20 ห้องประชุมใหญ่ (อาคารเนกประสงค์) 135 2
21 สหกรณ์ สสจ.ปจ 115 2
22 ห้องนายแพทย์ สสจ. 037-211627 2
23 นพ.สสจ. 141 2
24 รอง อุทุมพร พรหมวาศ 137 2
25 รอง สิริเกียรติ เตชะมนูญ 138 2
26 รอง ครรชิต ใจยงค์ 122 2
27 งานเลขานุการ 140 2
28 ฝ่ายบริหารทั่วไป 103 2
29 นาย ปิยศักดิ์ จินดารัตน์ 153 2
30 งานธุรการ 152 2
31 งานการเจ้าหน้าที่ 144 2
32 งานการเงินและบัญชี 104 2
33 CFO 114 2
34 งานส่งเสริมสุขภาพ 105 2
35 งานพัฒนาบุคลากร 108 2
36 ห้องเวร 131 2

การติดต่อ

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

สถิติสุขภาพชาวปราจีนบุรี

จาก HDC ณ วันที่ 10 ก.ย. 61

487,544

จำนวนประชากร

7,596

จำนวน อสม.

80.74%

วัคซีนเด็กครบปี
(fully immunized)

751,977

2,541,376

อัตราการใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก(คน/ครั้ง)

หน่วยงานหลัก

  • กระทรวงสาธารณสุข
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • กรมควบคุมโรค
  • กรมการแพทย์
  • กรมอนามัย
  • 1
  • 2

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น