ค่านิยม

SMART PHO

S Stategy

 

ยึดแผนเป็นหลัก

M Morality

 

ตระหนักในคุณธรรม

A Accountability

 

น้อมนำความโปร่งใส

R Responsibility

 

ใส่ใจรับผิดชอบ

T Teamwork

 

กอร์ปทีมเป็นหนึ่ง

P Participation

 

พึ่งพิงบูรณาการ

HO Healthy & Happy Organization

 

ส่งเสริมองค์กรเป็นสุข

ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการระดับจังหวัด

วิสัยทัศน์

องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข

องค์กรสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

 • การประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) 2560
 • สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2
 • การบรรยาย บันทึกสาเหตุการตาย
 • เอกสารการประชุมการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2560
 • สรุปผลการตรวจราชการฯ รอบ2/2560 ของเขตฯ 6
 • การประชุมสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุข 5 ก.ย.60
 • 4.0 service plan sharing 2017 (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุบภาพฯ)
 • นโยบายและทิศทางการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี 2560
 • สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) 2560
 • สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2
 • แนวทางการตรวจราชการและนิเทสงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำปีพุทธศักราช 2560

 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
1/2560 อังคารที่ 31 มกราคม 2560  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น.  - รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2559  
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 1/2560

 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
2/2560 อังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น. - รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560  
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 2/2560

 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
3/2560 ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น. - รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560  
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 3/2560

 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
4/2560 ศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น. - รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560  
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 4/2560

  

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
5/2560 พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น. - รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560  
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 5/2560

 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
6/2560 ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น. - รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560  
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 6/2560

 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
7/2560 พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น. - รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560  
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 7/2560

 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
8/2560 วันที่ 11 กันยายน 2560  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น. - รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560  
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 8/2560

 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
9/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 09.30 น. - รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560  
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 9/2560

  

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
10/2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น. - รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560   Download
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 10/2560 Download

 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
11/2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น. - รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560  
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 10/2560 

 

ครั้งที่ วันเดือนปี สถานที่ เวลา รายละเอียด
12/2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2560  ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 13.30 น. - รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2560   Download
- ระเบียบวาระการประชุม ครัังที่ 12/2560 Download

  

Read More

สรุปผลการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

จังหวัดปราจีนบุรี  วันที่  24 – 26 พฤษภาคม 2560

 

           
Read More

death88

พ.ญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 081 8273634 

และ ชูจิตร นาชีวะ 086 8814151

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ก.สาธารณสุข

 

Read More

การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่
ครั้งที่ 7/2560 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

Read More

 สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 2/60 เขต 6

คณะ 1

คณะ 1download document

 

Read More

การประชุมฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

1 2 3 40 41 42 43 44 45 46
โรคติดต่อ ทันต อนามัยสิ่งแวดลัอมฯ ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม
47 48 51 52 6 7 80 81 82 90
ส่งเสริม ส่งเสริม พัฒนาฯ  พัฒนาฯ   สุขศึกษาฯ ประกันฯ  โรคไม่ติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ  งานยุทธ์ฯ 
 HDC ศูนย์คอมฯ  
91 10 11 ***เลือก ดาวน์โหลดตามตัวเลข***
งานยุทธ์ฯ งานยุทธ์ฯ คุณภาพฯ
Read More

นโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี 2560
โดย นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นพ.สสจ.ปราจีนบุรี
เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

download document

Read More

งานยุทธ์ ตามภาระกิจ

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น