สสจ.ปจ.

ประวัติความเป็นมา :

 • เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500
 • การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ 65 ตำบล 658 หมู่บ้าน
  1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี
  2. อำเภอกบินทร์บุรี
  3. อำเภอนาดี
  4. อำเภอบ้านสร้าง
  5. อำเภอประจันตคาม
  6. อำเภอศรีมหาโพธิ
  7. อำเภอศรีมโหสถ
 • ดูแลรับผิดชอบประชากรในจังหวัด 482,454 คน
 • มีโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัด 8 แห่ง
  1. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  2. โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
  3. โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
  4. โรงพยาบาลนาดี
  5. โรงพยาบาลบ้านสร้าง
  6. โรงพยาบาลประจันตคาม
  7. โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
  8. โรงพยาบาลมโหสถ

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่

ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 กำหนดไว้ ดังนี้

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
 2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
 3. กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บทบาทภารกิจ

 • พัฒนานโยบายการดำเนินงานและแผนพัฒนาสุขภาพของจังหวัด
 • ดำเนินการด้านสาธารณสุข
 • จัดบริการสุขภาพระดับบุคคลและครอบครอบครัว
 • คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 • วางแผนกำลังคนด้านสุขภาพของจังหวัดและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
 • ติดตามและประเมินผลงานและผลลัพธ์การพัฒนาสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
 • การบริหารงานทั่วไป

โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดกลุ่มภารกิจเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

โครงสร้าง

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มงานประกันสุขภาพ

ผู้บริหารระดับสูง

นพ.โชคชัย สาครพานิช

   

นพ.โชคชัย สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สิริเกียรติ เตชะมนูญ

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข

ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านทันตสาธารณสุข

ครรชิต ใจยงค์

  

นายครรชิต ใจยงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
บริหารงานสาธารณสุข

หน่วยงานหลัก

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมการแพทย์
 • กรมอนามัย
 • 1
 • 2

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น