ระบบสารสนเทศ

1
HDC

Health Data Cente

HDC Prachin Buri

2
HDC กระทรวง

HDC กระทรวง

HDC Service

3
ระบบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

Healt KPI

4
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement


5
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

eMail

6
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

eSarabun

7
ระบบประชุมทางไกล

ระบบประชุมทางไกล

eConference

8
สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

สสจ. ปจ. จำกัด

สรุปผลตรวจราชการ

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

KPI 2018

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

รพ.สต.ติดดาว

เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

chokchai61

นพ.โชคชัย สาครพานิช

ปณิธานของเรา

 • วิสัยทัศน์

  "องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข"
 • พันธกิจ

  1. กำหนดนโยบายและบูรณาการ การบริหารจัดการ ระบบบริการ และวิชาการให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพและสุขภาวะ
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการสื่อสารด้านสาธารณสุข เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน
  3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบบริการและวิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อเอื้อต่อการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งกาย จิต สังคม สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง และส่งผลต่อการทำสัมมาชีพ สู่การอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
 • ค่านิยม

  SMART PHO
  S : Strategy
  M : Morality
  A : Accountability
  R : Responsibility
  T : Teamwork
  P : Participation
  HO : Happy Organization
  ยึดแผนเป็นหลัก ตระหนักในคุณธรรม
  กิจกรรมโปร่งใส ใส่ใจรับผิดชอบ
  ประกอบทีมเป็นหนึ่ง พึ่งพิงบูรณาการ
  ส่งเสริมองค์กรเป็นสุข
 • ธรรมนูญ

 • 1

ผู้บริหาร

chokchai

   

นพ.โชคชัย สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สิริเกียรติ เตชะมนูญ

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข

ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านทันตสาธารณสุข

ครรชิต ใจยงค์

นายครรชิต ใจยงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
บริหารงานสาธารณสุข

เรียน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน / งาน ทุกท่าน สสจ.ปจ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ หากกลุ่มงาน/งานใดมีวาระจะนำเข้าที่ประชุมขอให้แจ้งได้ี่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สถิติสุขภาพชาวปราจีนบุรี
จาก HDC ณ วันที่ 18 พ.ค. 61

484,829

จำนวนประชากร

7,603

จำนวน อสม.

63.08%

วัคซีนเด็กครบปี
(fully immunized)

631,140

1,700,898

อัตราการใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก(คน/ครั้ง)

ข่าวล่าสุดของเรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรั...

2561-07-11

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและเลื่อนระดับข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพ...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค...

2561-07-10

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้...

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนว...

2561-06-26

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/2235 ลว 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 1...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วครา...

2561-06-15

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเ...

เตือน ผู้ประกอบการรีบแจ้งยืน...

2561-06-13
เตือน ผู้ประกอบการรีบแจ้งยืนยันดำเนินกิจการเครื่องสำอาง ด่วน!! ก่อนถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง

อย. แจ้ง ผู้ประกอบการเครื่องสาอาง รีบแจ้งยืนยันการดาเนินกิจการกับ อย. หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อใช้ปร...

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพ...

2561-04-11

ประกาศ จังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลกบินทร์บุรีประกาศเพยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา ผู้ชนะการเสนอราคา และ...

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง...

2561-04-05

ประกาศโรงพยาบาลกบินทร์บุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง...

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื...

2561-01-23

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพ...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช...

2561-01-22

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัด...

2561-01-08

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชี...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...

2560-12-27

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ...

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแล...

2560-12-26

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชี...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการป...

2560-12-01

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิิเข้ารับการประเมินสมร...

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนว...

2560-11-27

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/4200 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ ...

โปรแกรมคำนวณการชำระหนี้เงินก...

2560-11-21
โปรแกรมคำนวณการชำระหนี้เงินกู้

โปรแกรมคำนวณการชำระหนี้เงินกู้ (เบื้องต้น) เพื่อประกอบการกู้เท่านั้น (images/sahakorn/doc60/program-sahakor...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการป...

2560-11-14

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน...

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื...

2560-11-10

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพท...

«
»

กิจกรรมของเรา

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

หน่วยงานหลัก

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมการแพทย์
 • กรมอนามัย
 • 1
 • 2

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น