ระบบสารสนเทศ

1
HDC

Health Data Cente

HDC Prachin Buri

2
HDC กระทรวง

HDC กระทรวง

HDC Service

3
ระบบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

Healt KPI

4
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement


5
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

eMail

6
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

eSarabun

7
ระบบประชุมทางไกล

ระบบประชุมทางไกล

eConference

8
สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

สสจ. ปจ. จำกัด

สรุปผลตรวจราชการ 60

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนยุทธ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

KPI 2018

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

รพ.สต.ติดดาว

เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

mayor

นพ.โชคชัย สาครพานิช

ปณิธานของเรา

 • วิสัยทัศน์

  "องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข"
 • พันธกิจ

  1. กำหนดนโยบายและบูรณาการ การบริหารจัดการ ระบบบริการ และวิชาการให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพและสุขภาวะ
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการสื่อสารด้านสาธารณสุข เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน
  3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบบริการและวิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อเอื้อต่อการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งกาย จิต สังคม สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง และส่งผลต่อการทำสัมมาชีพ สู่การอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
 • ค่านิยม

  SMART PHO
  S : Strategy
  M : Morality
  A : Accountability
  R : Responsibility
  T : Teamwork
  P : Participation
  HO : Happy Organization
  ยึดแผนเป็นหลัก ตระหนักในคุณธรรม
  กิจกรรมโปร่งใส ใส่ใจรับผิดชอบ
  ประกอบทีมเป็นหนึ่ง พึ่งพิงบูรณาการ
  ส่งเสริมองค์กรเป็นสุข
 • ธรรมนูญ

 • 1

ผู้บริหาร

นพ.โชคชัย สาครพานิช

   

นพ.โชคชัย สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สิริเกียรติ เตชะมนูญ

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข

ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านทันตสาธารณสุข

ครรชิต ใจยงค์

นายครรชิต ใจยงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
บริหารงานสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี :

ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน"

 • ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 87 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 75 ปี
 • เจ้าหน้าที่มีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีความสุขในการทำงาน
 • ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไร้รอยต่อ เป็นธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถิติสุขภาพชาวปราจีนบุรี
จาก HDC ณ วันที่ 1 พ.ย. 60

484,829

จำนวนประชากร

7,612

จำนวน อสม.

71.57%

วัคซีนเด็กครบปี
(fully immunized)

758,361

2,689,619

อัตราการใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก(คน/ครั้ง)

ข่าวล่าสุดของเรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการป...

2560-11-14

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน...

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื...

2560-11-10

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นาย...

รับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณ หน...

2560-09-28
รับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณ หน่วยงานดีเยี่ยม ด้านคุณภาพการบริหารจัดการะบบ HDC จังหวัด

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับมอบร...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...

2560-09-22

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแห...

2560-09-05

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/3204 ลว 4 สิงหาคม 2560 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการป...

2560-08-25

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิิเข้ารับการประเมินสมรร...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการป...

2560-08-04

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสด...

ระเบียบฯ การให้เงินกู้แก่สม...

2560-08-03
ระเบียบฯ "การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560"

คลิกที่รูปได้เลย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...

2560-07-27

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง แพ...

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้...

2560-07-25

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขอส่งแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จั...

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแห...

2560-07-14

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/2626 ลว 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ...

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแห...

2560-07-11

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/9158 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ...

ประกาศตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์คอ...

2560-07-03
ประกาศตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา เอกสารแนบ... (images/patsadu/2560/pk/1unit.pdf)...

ประกาศตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์คอ...

2560-07-03
ประกาศตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา เอกสารแนบ...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการป...

2560-06-30

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิิเข้ารับการประเมินสมรร...

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแห...

2560-06-23

หนังสือสสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/2361 ลว 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ...

ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะก...

2560-06-20
ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร

จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลกา...

2560-06-14
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานบำบัดรักษายาเสพติด

           วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ...

ข่าว สสธท. ขอแนะนำสวัสดิการ...

2560-06-13
 ข่าว สสธท. ขอแนะนำสวัสดิการ ล้านที่ 2 กองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท.

ดาวน์โหลด (images/sahakorn/pdf/bisamuk.pdf)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการป...

2560-06-12

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ราย...

«
»

กิจกรรมของเรา

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • บุคลากรสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย "ปราจีนรักพ่อ" วานนี้ (17 พฤศจิกายน 2559) เวลา 18.00 น. นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วย นางอุทุมพร พรหมวาศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังเก่า) กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/ต้นไม้ของพ่อ/ความฝันอันสูงสุด และการจุดเทียนแสดงความอาลัย ซึ่งมีพสกนิกรมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

หน่วยงานหลัก

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมการแพทย์
 • กรมอนามัย
 • 1
 • 2

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น