ระบบสารสนเทศ

1
HDC

Health Data Cente

HDC

2
HDC กระทรวง

HDC กระทรวง

HDC Service

3
ระบบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

Healt KPI

4
ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล

OP/PP Individual Records


5
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

eMail

6
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

eSarabun

7
ระบบประชุมทางไกล

ระบบประชุมทางไกล

eConference

8
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

gProcurement

KPI 2018

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

คปสจ.

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด

ตรวจราชการ

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2

รพ.สต.ติดดาว

เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

mayor

นพ.โชคชัย สาครพานิช

ปณิธานของเรา

 • วิสัยทัศน์

  "องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข"
 • พันธกิจ

  1. กำหนดนโยบายและบูรณาการ การบริหารจัดการ ระบบบริการ และวิชาการให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพและสุขภาวะ
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการสื่อสารด้านสาธารณสุข เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน
  3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบบริการและวิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อเอื้อต่อการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งกาย จิต สังคม สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง และส่งผลต่อการทำสัมมาชีพ สู่การอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
 • ค่านิยม

  SMART PHO
  S : Strategy
  M : Morality
  A : Accountability
  R : Responsibility
  T : Teamwork
  P : Participation
  HO : Happy Organization
  ยึดแผนเป็นหลัก ตระหนักในคุณธรรม
  กิจกรรมโปร่งใส ใส่ใจรับผิดชอบ
  ประกอบทีมเป็นหนึ่ง พึ่งพิงบูรณาการ
  ส่งเสริมองค์กรเป็นสุข
 • ธรรมนูญ

 • 1

ผู้บริหาร

สิริเกียรติ เตชะมนูญ

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

อุทุมพร พรหมวาศ

นางอุทุมพร พรหมวาศ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา

อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข

ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านทันตสาธารณสุข

ครรชิต ใจยงค์

นายครรชิต ใจยงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
บริหารงานสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี :

ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน"

 • ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 87 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 75 ปี
 • เจ้าหน้าที่มีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีความสุขในการทำงาน
 • ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไร้รอยต่อ เป็นธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถิติสุขภาพชาวปราจีนบุรี

482,454

จำนวนประชากร

10,966

จำนวน อสม.

99.41%

เด็กมีพัฒนาการสมวัย

811,271

2,747,989

อัตราการใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก(คน/ครั้ง)

ข่าวล่าสุดของเรา

ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะก...

2560-06-20
ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร

จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลกา...

2560-06-14
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานบำบัดรักษายาเสพติด

           วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ...

รัฐบาลไทย ผลักดันพืชสมุนไพรไ...

2560-03-10
รัฐบาลไทย ผลักดันพืชสมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ขับเคลื่อน Thailand 4.0

รัฐบาลไทย ยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก พ.ศ.2560-2564 ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งร...

สธ.-ภาคีรัฐ เอกชน ลงนามข้อตก...

2560-03-10
สธ.-ภาคีรัฐ เอกชน ลงนามข้อตกลงร่วมยุติปัญหาวัณโรคของไทย

      กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย กทม. องค์กรเอกชนด้านวัณโรค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่...

ท้องเสียอย่างไรต้องใช้ยาฆ่าเ...

2557-03-02
ท้องเสียอย่างไรต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ถ้าท้องเสียต้องกินยาฆ่าเชื้อ เพื่อจะได้ฆ่าเชื้อในลำไส้และช่วยให้หยุดถ่าย แต่จริง ๆ แล...

«
»

กิจกรรมของเรา

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • บุคลากรสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย "ปราจีนรักพ่อ" วานนี้ (17 พฤศจิกายน 2559) เวลา 18.00 น. นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วย นางอุทุมพร พรหมวาศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังเก่า) กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/ต้นไม้ของพ่อ/ความฝันอันสูงสุด และการจุดเทียนแสดงความอาลัย ซึ่งมีพสกนิกรมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้
  Read More
 • วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมต้อนรับนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งท่านปลัดฯ ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการ/แพทย์แผนไทย ใน รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคลินิกหมอครอบครัว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (PCC)
  Read More
 • วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. นางอุทุมพร พรหมวาศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลตามมาตราฐาน 43 แฟ้ม "การใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลสุขภาพ(HDC)" ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
  Read More
 • นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว. วานนี้ (22 พฤศจิกายน 2559) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อ.ประจันตคาม นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนสมุหราชองครักษ์ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และคณะส่วนล่วงหน้า พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมตรวจพื้นที่และสรุปผลการตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

หน่วยงานหลัก

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมการแพทย์
 • กรมอนามัย
 • 1
 • 2

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น