กิจกรรมของเรา

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

ข่าวล่าสุดของเรา

เผยแพร่แผนงบลงทุน ที่ดินและส...

2561-08-10

แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญ...

ประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอ...

2561-08-03

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้...

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัด...

2561-08-03

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุค...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการส...

2561-07-26

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบ...

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุสำนักง...

2561-07-19
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม

ประกาศอำเภอประจันตคามฯ รายละเอียดราคาขั้นต่ำ คลิกที่รูปรายละเอียดฯ แต่ละปี...

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแล...

2561-07-19

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทัน...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรั...

2561-07-11

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและเลื่อนระดับข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพ...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค...

2561-07-10

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้...

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนว...

2561-06-26

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/2235 ลว 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 1...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วครา...

2561-06-15

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเ...

เตือน ผู้ประกอบการรีบแจ้งยืน...

2561-06-13
เตือน ผู้ประกอบการรีบแจ้งยืนยันดำเนินกิจการเครื่องสำอาง ด่วน!! ก่อนถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง

อย. แจ้ง ผู้ประกอบการเครื่องสาอาง รีบแจ้งยืนยันการดาเนินกิจการกับ อย. หรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อใช้ปร...

ประกวดราคาซื้อสมุนไพร 14 ราย...

2561-05-15
ประกวดราคาซื้อสมุนไพร 14 รายการ

Spec ยา 14 รายการ ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพ...

2561-04-11

ประกาศ จังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลกบินทร์บุรีประกาศเพยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา ผู้ชนะการเสนอราคา และ...

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง...

2561-04-05

ประกาศโรงพยาบาลกบินทร์บุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง...

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื...

2561-01-23

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพ...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช...

2561-01-22

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัด...

2561-01-08

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชี...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...

2560-12-27

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ...

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแล...

2560-12-26

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชี...

«
»

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

chokchai61

นพ.โชคชัย สาครพานิช

ปณิธานของเรา

 • วิสัยทัศน์

  "องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข"
 • พันธกิจ

  1. กำหนดนโยบายและบูรณาการ การบริหารจัดการ ระบบบริการ และวิชาการให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพและสุขภาวะ
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการสื่อสารด้านสาธารณสุข เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน
  3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบบริการและวิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อเอื้อต่อการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งกาย จิต สังคม สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง และส่งผลต่อการทำสัมมาชีพ สู่การอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
 • ค่านิยม

  SMART PHO
  S : Strategy
  M : Morality
  A : Accountability
  R : Responsibility
  T : Teamwork
  P : Participation
  HO : Happy Organization
  ยึดแผนเป็นหลัก ตระหนักในคุณธรรม
  กิจกรรมโปร่งใส ใส่ใจรับผิดชอบ
  ประกอบทีมเป็นหนึ่ง พึ่งพิงบูรณาการ
  ส่งเสริมองค์กรเป็นสุข
 • ธรรมนูญ

 • 1

ผู้บริหาร

chokchai

   

นพ.โชคชัย สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สิริเกียรติ เตชะมนูญ

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข

ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านทันตสาธารณสุข

ครรชิต ใจยงค์

นายครรชิต ใจยงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
บริหารงานสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี :

ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน"

 • ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 87 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 75 ปี
 • เจ้าหน้าที่มีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีความสุขในการทำงาน
 • ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไร้รอยต่อ เป็นธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ข้อมูลเพิ่มเติม

NEW!! KPI 2018

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี 2561 ใหม่

แผนยุทธ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

สรุปผลตรวจราชการ

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

รพ.สต.ติดดาว

เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)

สถิติสุขภาพชาวปราจีนบุรี
จาก HDC ณ วันที่ 18 พ.ค. 61

484,829

จำนวนประชากร

7,603

จำนวน อสม.

63.08%

วัคซีนเด็กครบปี
(fully immunized)

631,140

1,700,898

อัตราการใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก(คน/ครั้ง)

ระบบสารสนเทศ

1
HDC

Health Data Cente

HDC PrachinBuri

2
hdcservice

HDC กระทรวง

HDC Service

3
ระบบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบตัวชี้วัด สธ.

Healt KPI

4
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ThaiGovernmentProcurement


5
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

eMail

6
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

eSarabun

7
ระบบประชุมทางไกล

ระบบประชุมทางไกล

eConference

8
สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

สสจ. ปจ. จำกัด

หน่วยงานหลัก

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมการแพทย์
 • กรมอนามัย
 • 1
 • 2

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น