e_Book เอกสาร-คู่มือ  

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.ปจ.  

   

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

   

การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

   

vision-pho-new-22-01-56

   

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วานนี้ (10 มิย.57) 17.40 น. ทุกภาคส่วน ใน จ.ปราจีนบุรี นำโดย นส.จิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ครู กาชาด ผู้นำท้องถิ่น อสม. สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจ ที่โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมชมรมมาตั้งแต่ปี 2549 มีรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นของเยาวชนโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนที่ปรึกษา และร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนรู้จัก และมีทักษะการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ปัจจุบันมีสมาชิก 1,528 คน และได้ดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจภายใต้แนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว" โดยขยายเครือข่ายสู่ชุมชนเพื่อร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน อย่างยั่งยืน โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกำหนดให้ทุกอำเภอเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น และวัยทำงาน ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ทั้งยังพัฒนาเยาวชนให้เป็นทูตทูบี (TO BE) เพื่อเผยแพร่ และขยายรูปแบบการรวมตัวของเยาวชนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ปัจจุบันมีชมรมในสถานศึกษา 271 ชมรม, ในสถานประกอบการ 24 ชมรม และในชุมชน 375 ชมรม และได้พัฒนากิจกรรมของชมรมเป็นรูปแบบศูนย์เพื่อนใจ ครอบคลุมทุกอำเภอ รวม 19 ศูนย์ มีผู้สนใจสมัครสมาชิกประมาณ 130,00 คน ในส่วนของการแก้ไขปัญหา มีการจัดกิจกรรม "ใครติดยายกมือขึ้น" มีเยาวชนผู้เสพ ผู้ติด สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 6,415 คน ซึ่งได้รับการบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งฝึกและพัฒนาอาชีพ ให้สามารถกลับไปศึกษาต่อ หรือทำงานได้ ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็ง ทำให้ประสบความสำเร็จผ่านเกณฑ์มาตรฐานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ต้นแบบระดับเงิน ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เซซูแปเอเจนซี และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่จำกัด (มหาชน) มาจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ให้เด็กๆ และเยาวชนได้แสดงออกตลอดทั้งวัน หลากหลายรูปแบบทั้งมินิคอนเสิร์ต,การร้อง,การรำ,การเต้น B boy,และการแสดงออกในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตแก่เด็ก และเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัด , การทำกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง , สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด และการแสดงคอนเสิร์ตของทูลกระหม่อมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้อยู่กับพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดปราจีนบุรี ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเสด็จมาให้กำลังใจเหล่าสมาชิกฯ ในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้เด็กๆและเยาวชน ได้ห่างไกลยาเสพติด มีการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาEQ และรู้จักที่จะทำตนให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อไป
วานนี้ (10 มิย.57) 17.40 น. ทุกภาคส่วน ใน จ.ปราจีนบุรี นำโดย นส.จิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ครู กาชาด ผู้นำท้องถิ่น อสม. สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจ ที่โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมชมรมมาตั้งแต่ปี 2549 มีรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นของเยาวชนโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนที่ปรึกษา และร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนรู้จัก และมีทักษะการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ปัจจุบันมีสมาชิก 1,528 คน และได้ดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจภายใต้แนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว" โดยขยายเครือข่ายสู่ชุมชนเพื่อร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน อย่างยั่งยืน โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกำหนดให้ทุกอำเภอเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น และวัยทำงาน ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ทั้งยังพัฒนาเยาวชนให้เป็นทูตทูบี (TO BE) เพื่อเผยแพร่ และขยายรูปแบบการรวมตัวของเยาวชนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ปัจจุบันมีชมรมในสถานศึกษา 271 ชมรม, ในสถานประกอบการ 24 ชมรม และในชุมชน 375 ชมรม และได้พัฒนากิจกรรมของชมรมเป็นรูปแบบศูนย์เพื่อนใจ ครอบคลุมทุกอำเภอ รวม 19 ศูนย์ มีผู้สนใจสมัครสมาชิกประมาณ 130,00 คน ในส่วนของการแก้ไขปัญหา มีการจัดกิจกรรม "ใครติดยายกมือขึ้น" มีเยาวชนผู้เสพ ผู้ติด สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 6,415 คน ซึ่งได้รับการบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งฝึกและพัฒนาอาชีพ ให้สามารถกลับไปศึกษาต่อ หรือทำงานได้ ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็ง ทำให้ประสบความสำเร็จผ่านเกณฑ์มาตรฐานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ต้นแบบระดับเงิน ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เซซูแปเอเจนซี และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่จำกัด (มหาชน) มาจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ให้เด็กๆ และเยาวชนได้แสดงออกตลอดทั้งวัน หลากหลายรูปแบบทั้งมินิคอนเสิร์ต,การร้อง,การรำ,การเต้น B boy,และการแสดงออกในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตแก่เด็ก และเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัด , การทำกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง , สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด และการแสดงคอนเสิร์ตของทูลกระหม่อมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้อยู่กับพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดปราจีนบุรี ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเสด็จมาให้กำลังใจเหล่าสมาชิกฯ ในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้เด็กๆและเยาวชน ได้ห่างไกลยาเสพติด มีการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาEQ และรู้จักที่จะทำตนให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อไป
   

มหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพบางส่วนครับ ดูเต็มๆได้ที่ เฟซบุ๊ค งานสารนิเทศนะครับ
   

ผู้บริหารระดับสูง  

น.พ.สสจ.ปราจีนบุรี
น.พ.สสจ.ปราจีนบุรี
รองนายแพทย์สาธารณสุข
พอ.สว.ปราจีนบุรี  เลขทะเบียนลำดับที่ 25
   

Programs  

   

ระบบสารสนเทศจัดการด้านสาธารณสุข (pho)  

   

ระบบสารสนเทศการจัดการด้านสาธารณสุข  

   
© Prachinburi Public Health Office : PHO