ระบบสารสนเทศ

1
HDC

Health Data Cente

HDC Prachin Buri

2
HDC กระทรวง

HDC กระทรวง

HDC Service

3
ระบบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

Healt KPI

4
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement


5
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

eMail

6
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

eSarabun

7
ระบบประชุมทางไกล

ระบบประชุมทางไกล

eConference

8
สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

สสจ. ปจ. จำกัด

สรุปผลตรวจราชการ

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

KPI 2018

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

รพ.สต.ติดดาว

เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

chokchai61

นพ.โชคชัย สาครพานิช

ปณิธานของเรา

 • วิสัยทัศน์

  "องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข"
 • พันธกิจ

  1. กำหนดนโยบายและบูรณาการ การบริหารจัดการ ระบบบริการ และวิชาการให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพและสุขภาวะ
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการสื่อสารด้านสาธารณสุข เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน
  3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบบริการและวิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อเอื้อต่อการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งกาย จิต สังคม สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง และส่งผลต่อการทำสัมมาชีพ สู่การอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
 • ค่านิยม

  SMART PHO
  S : Strategy
  M : Morality
  A : Accountability
  R : Responsibility
  T : Teamwork
  P : Participation
  HO : Happy Organization
  ยึดแผนเป็นหลัก ตระหนักในคุณธรรม
  กิจกรรมโปร่งใส ใส่ใจรับผิดชอบ
  ประกอบทีมเป็นหนึ่ง พึ่งพิงบูรณาการ
  ส่งเสริมองค์กรเป็นสุข
 • ธรรมนูญ

 • 1

ผู้บริหาร

chokchai

   

นพ.โชคชัย สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สิริเกียรติ เตชะมนูญ

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข

ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านทันตสาธารณสุข

ครรชิต ใจยงค์

นายครรชิต ใจยงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
บริหารงานสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี :

ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน"

 • ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 87 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 75 ปี
 • เจ้าหน้าที่มีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีความสุขในการทำงาน
 • ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไร้รอยต่อ เป็นธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถิติสุขภาพชาวปราจีนบุรี
จาก HDC ณ วันที่ 1 พ.ย. 60

484,829

จำนวนประชากร

7,612

จำนวน อสม.

71.57%

วัคซีนเด็กครบปี
(fully immunized)

758,361

2,689,619

อัตราการใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก(คน/ครั้ง)

ข่าวล่าสุดของเรา

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างท...

2561-02-01

โรงพยาบาลประจันตคาม ประการศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ ราคากลาง(อ้างอิง...

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื...

2561-01-23

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพ...

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช...

2561-01-22

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ป...

2561-01-10
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนธันวาคม 2560

เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเท่านั...

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัด...

2561-01-08

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชี...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...

2560-12-27

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ...

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแล...

2560-12-26

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชี...

รับสมัคร ผู้สอบบัญชี ปี 2561...

2560-12-18
รับสมัคร ผู้สอบบัญชี ปี 2561

รายละเอียดคลิกที่รูปได้เลยค่ะ สามารถนำไปแปะประกาศและแนบรายละเอียดประกาศได้เลย...

แผนการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาลปร...

2560-12-07

โรงพยาบาลประจันตคาม ประกาศแผนการซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีรายละเอียดดังนี้ แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการป...

2560-12-01

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิิเข้ารับการประเมินสมร...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดร...

2560-11-29

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอ...

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนว...

2560-11-27

หนังสือ สสจ.ปจ. ที่ ปจ 0032/4200 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ ...

โปรแกรมคำนวณการชำระหนี้เงินก...

2560-11-21
โปรแกรมคำนวณการชำระหนี้เงินกู้

โปรแกรมคำนวณการชำระหนี้เงินกู้ (เบื้องต้น) เพื่อประกอบการกู้เท่านั้น (images/sahakorn/doc60/program-sahakor...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการป...

2560-11-14

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน...

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื...

2560-11-10

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพท...

«
»

หน่วยงานหลัก

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมการแพทย์
 • กรมอนามัย
 • 1
 • 2

สา'สุข

ไม่ใช่แค่แพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกคนก็ควรน้อมนำ พระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลของพระองค์ มาปรับใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิติประจำวัน ด้วยโอภาปราศัย สร้างมนุษยสัมพันธ์ ค่านิยมดี ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.สธ.

ติดต่อ

  info (@) pho.in.th
  037 211 626
  037 211 124
  104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทางอื่น