e_Book เอกสาร-คู่มือ  

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.ปจ.  

   

จัดซื้อจัดจ้าง

logo pho ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายละเอียด

- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) pdf

- เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด pdf

 

ตารางแสดงวงเงินฯ และแบบ ปร.4,5,6

- ตารางแสดงวงเงินและราคากลางอาคาร สสจ.ปจ. pdf

- แบบ ปร .4,5,6 อาคาร สสจ.ปจpdf

ติดต่อสอบถามได้ที งานพัสดุ ชั้น 2 ฝ่ายบริหาร 0 3721 1626 ต่อ 123

 

   

มหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพบางส่วนครับ ดูเต็มๆได้ที่ เฟซบุ๊ค งานสารนิเทศนะครับ
   

อบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการส่งเสริมเด็กกตัญญู สร้างเสริมจิตสำนึกรักบ้านเกิด ด้วยภูมิปัญญาไทย"คู้ลำพัน

   

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วานนี้ (10 มิย.57) 17.40 น. ทุกภาคส่วน ใน จ.ปราจีนบุรี นำโดย นส.จิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ครู กาชาด ผู้นำท้องถิ่น อสม. สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจ ที่โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมชมรมมาตั้งแต่ปี 2549 มีรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นของเยาวชนโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนที่ปรึกษา และร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนรู้จัก และมีทักษะการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ปัจจุบันมีสมาชิก 1,528 คน และได้ดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจภายใต้แนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว" โดยขยายเครือข่ายสู่ชุมชนเพื่อร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน อย่างยั่งยืน โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกำหนดให้ทุกอำเภอเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น และวัยทำงาน ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ทั้งยังพัฒนาเยาวชนให้เป็นทูตทูบี (TO BE) เพื่อเผยแพร่ และขยายรูปแบบการรวมตัวของเยาวชนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ปัจจุบันมีชมรมในสถานศึกษา 271 ชมรม, ในสถานประกอบการ 24 ชมรม และในชุมชน 375 ชมรม และได้พัฒนากิจกรรมของชมรมเป็นรูปแบบศูนย์เพื่อนใจ ครอบคลุมทุกอำเภอ รวม 19 ศูนย์ มีผู้สนใจสมัครสมาชิกประมาณ 130,00 คน ในส่วนของการแก้ไขปัญหา มีการจัดกิจกรรม "ใครติดยายกมือขึ้น" มีเยาวชนผู้เสพ ผู้ติด สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 6,415 คน ซึ่งได้รับการบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งฝึกและพัฒนาอาชีพ ให้สามารถกลับไปศึกษาต่อ หรือทำงานได้ ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็ง ทำให้ประสบความสำเร็จผ่านเกณฑ์มาตรฐานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ต้นแบบระดับเงิน ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เซซูแปเอเจนซี และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่จำกัด (มหาชน) มาจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ให้เด็กๆ และเยาวชนได้แสดงออกตลอดทั้งวัน หลากหลายรูปแบบทั้งมินิคอนเสิร์ต,การร้อง,การรำ,การเต้น B boy,และการแสดงออกในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตแก่เด็ก และเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัด , การทำกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง , สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด และการแสดงคอนเสิร์ตของทูลกระหม่อมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้อยู่กับพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดปราจีนบุรี ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเสด็จมาให้กำลังใจเหล่าสมาชิกฯ ในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้เด็กๆและเยาวชน ได้ห่างไกลยาเสพติด มีการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาEQ และรู้จักที่จะทำตนให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อไป
วานนี้ (10 มิย.57) 17.40 น. ทุกภาคส่วน ใน จ.ปราจีนบุรี นำโดย นส.จิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ครู กาชาด ผู้นำท้องถิ่น อสม. สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจ ที่โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมชมรมมาตั้งแต่ปี 2549 มีรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นของเยาวชนโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนที่ปรึกษา และร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนรู้จัก และมีทักษะการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ปัจจุบันมีสมาชิก 1,528 คน และได้ดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจภายใต้แนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว" โดยขยายเครือข่ายสู่ชุมชนเพื่อร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน อย่างยั่งยืน โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกำหนดให้ทุกอำเภอเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น และวัยทำงาน ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ทั้งยังพัฒนาเยาวชนให้เป็นทูตทูบี (TO BE) เพื่อเผยแพร่ และขยายรูปแบบการรวมตัวของเยาวชนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ปัจจุบันมีชมรมในสถานศึกษา 271 ชมรม, ในสถานประกอบการ 24 ชมรม และในชุมชน 375 ชมรม และได้พัฒนากิจกรรมของชมรมเป็นรูปแบบศูนย์เพื่อนใจ ครอบคลุมทุกอำเภอ รวม 19 ศูนย์ มีผู้สนใจสมัครสมาชิกประมาณ 130,00 คน ในส่วนของการแก้ไขปัญหา มีการจัดกิจกรรม "ใครติดยายกมือขึ้น" มีเยาวชนผู้เสพ ผู้ติด สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 6,415 คน ซึ่งได้รับการบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งฝึกและพัฒนาอาชีพ ให้สามารถกลับไปศึกษาต่อ หรือทำงานได้ ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็ง ทำให้ประสบความสำเร็จผ่านเกณฑ์มาตรฐานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ต้นแบบระดับเงิน ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เซซูแปเอเจนซี และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่จำกัด (มหาชน) มาจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ให้เด็กๆ และเยาวชนได้แสดงออกตลอดทั้งวัน หลากหลายรูปแบบทั้งมินิคอนเสิร์ต,การร้อง,การรำ,การเต้น B boy,และการแสดงออกในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตแก่เด็ก และเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัด , การทำกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง , สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด และการแสดงคอนเสิร์ตของทูลกระหม่อมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้อยู่กับพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดปราจีนบุรี ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเสด็จมาให้กำลังใจเหล่าสมาชิกฯ ในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้เด็กๆและเยาวชน ได้ห่างไกลยาเสพติด มีการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาEQ และรู้จักที่จะทำตนให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อไป
   

มหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 57 "สุขภาพดี เริ่มต้นที่ การแพทย์แผนไทย"

เปิดตัวไปได้อย่างสวยงาม กับ มหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2557 ภายใต้บรรยากาศ "สุขภาพดี เริ่มต้นที่ การแพทย์แผนไทย" ซึ่ง วานนี้ เวลา 15.00 น. ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 มิ.ย.2557 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายในงานมีการโชว์การนวด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำรายาไทยรักษาโรคจาก 3 ลุ่มน้ำ คือ แม่กลอง แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำเจ้าพระยา โดย สสจ.ปราจีนบุรี เป็นเจ้าภาพหลัก และ สสจ.สมุทรปราการ สสจ.สระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ด้วย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัดจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก 2557 “สุขภาพดีเริ่มต้นด้วยการแพทย์แผนไทย” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2557 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี โดยในงานเป็นการรวบรวมศาสตร์แห่งสุขภาพดี วิถีการนวดไทยขุมทรัพย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเทือกเขาและลุ่มน้ำ ฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย สมุนไพรประจำถิ่นที่รอการสร้างสรรค์ อาทิ ไข่เน่า กระแจะตะนาว ชองระอา กฤษณา และนับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่รวบรวมตำราไทยยารักษาโรคจาก 3 ลุ่มน้ำ แม่กลอง บางประกง และเจ้าพระยา ใน 25 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก อาทิ ตำราพระโอสถพระนารายณ์ ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ตำรายาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า และตำราโลกนิทานของพระยากล่อม พร้อมชมการสาธิตการทำยาหอมตามธาตุ น้ำยาอุทัย การสาธิตตำรับอาหารสมุนไพรหายากประจำถิ่น อาทิ ตำรับอาหารจากชะคราม ตำรับอาหารและขนมจากบัว ตำรับอาหารจากตาล น้ำสมุนไพรสำรองหรือพุงทะลาย การจัดแสดงการนวดและวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพของชนกลุ่มน้อย อย่างชอง กะเหรี่ยง มอญ พวน แขก เป็นต้น” แล้วมาพบกันภายในบูธของมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2557 ภายใต้บรรยากาศ "สุขภาพดี เริ่มต้นที่ การแพทย์แผนไทย" กันนะครับ เรามีกิจกรรมดีๆที่มีให้คุณได้มาเรียนรู้กันฟรี สามารถมาตรวจปรึกษารักษาสุขภาพกันได้ดับคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมจับจ่ายสินค้าสุขภาพ ที่ขนมาให้เลือกกันมากมาย พบกันได้ ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง จ.ปทุมธานี. เวลา 09.00น-19.00น. วันที่ 5-8 มิถุนายนนี้ครับ
   

การพัฒนาระบบบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับพื้นที่ ของ จ.ปราจีนบุรี

วันนี้ นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ได้รับเกียรติจาก สคร.3 ชลบุรี ให้เป็นวิทยากร "การพัฒนาระบบบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับพื้นที่ ของ จ.ปราจีนบุรี" ณ แซนดาเล รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม จาก สคร.3,สสจ.,สสอ,รพ.สต,อบต, ในเขต 6 รวม 60 คน
   

โรงพยาบาลทุกแห่งในปราจีนปูพรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครอบคลุมประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง

วันนี้ (23พค57) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โดย นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นพ.สสจ.ปราจีน, นพ.เอนก พึ่งผล ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร,งานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ปราจีน ได้กำหนดจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2557 ให้กลุ่มเสี่ยงและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี ณ บริเวณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 มี นส.จิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอ หน.สนง.จังหวัด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จากส่วนต่างๆ มารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ สสจ.ปราจีน จัดบริการฉีดให้ถึงที่ ประมาณ 180 คน ทั้งนี้ สสจ.ปราจีน ได้วางแผนการให้วัคซีน ในกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่และมีโอกาสเสี่ยงกับการเสียชีวิตจากปอดบวม ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ดังนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบุคลากรผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 2. ผู้ที่มีอายุ 2 ปี ถึง 65 ปี มีโรคเรื้อรัง 9 โรค ได้แก่ ปอดอุดกั้น หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมียภูมิคุ้มกันบกพร่อง 3. หญิงตั้งครรภ์ อายุ ครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 4. เด็ก 6 เดือน ถึง 2 ปี ทุกคน 5. ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป 6. ผู้พิการทางสมอง 7. โรคอ้วน(น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม) คุณหมอนพพร จึงฝากเชิญชวน ประชาชน ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ ตามโรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดปราจีนบุรี เริ่มตั้งแต่ บัดนี้จนถึงเดือน กันยายน 2557 นี้ คร้าบพี่น้อง........สาธารณสุข ห่วงใยสุขภาพ เพื่อชาวปราจีนบุรี มีสุข
   

ข่าว-การประชุม-อบรม-กิจกรรม (สสจ.)

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ (มิติการควบคุมโรคเข้าสู่อาเซียน สปอร์ตวิทยุไวรั…

ข่าว-การประชุม-อบรม-กิจกรรม (สสจ.)

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ (มิติการควบคุมโรคเข้าสู่อาเซียน สปอร์ตวิทยุไวรัสอิโบลา)

สำนักโรคติดต่อุบัติใหม่

มิติควบคุมโรคเข้าสู่อาเซียน (บรรยาย)

สอร์ตวิทยุ

- สปอร์ตไวรัส V1.mp3 -สปอร์ตไวรัส V2.mp3
 

Read more

แสดงเต้น บูท สา'สุข ปราจีนบุรี สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่

ข่าว-การประชุม-อบรม-กิจกรรม (สสจ.)

แสดงเต้น บูท สา'สุข ปราจีนบุรี สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่

สาธารณสุขปราจีนบุรี ร่วมเต้น บาสโลบในงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรีปี 2557 ณ สวนสุขภาพ หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยานี จ.ปราจีนบุรี {youtube}8kAUrO7FFaI{/youtube}

Read more

นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ รพ.สต.ดงขี้เหล็ก ม.2บ้านหัวสุ่ม

ข่าว-การประชุม-อบรม-กิจกรรม (สสจ.)

นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ รพ.สต.ดงขี้เหล็ก ม.2บ้านหัวสุ่ม

หมอนพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ได้ลงพื้นที่ รพ.สต.ดงขี้เหล็ก ม.2บ้านหัวสุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบ ปชช.ป่วยเป็นโรคไข้เลือด 7 คน ป่วยติดต่อกันต่อเนื่องถึง 3 สัปดาห์ กำชับให้ จนท. อสม. ทีมsrrt ร่วมกันวิเคราะห์ หาสาเหตุของการเกิดโรค ให้ชาวบ้านเกิดความตระหนัก ของความทุกข์ ยากลำบากจากโรคที่เป็น และคนที่ผแวย บ้านที่มีเคสป่วย.../

Read more

ปราจีนประชุมเตรียมพร้อมทีม SRRT ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มี…

ข่าวงานของ นพ.สสจ.

ปราจีนประชุมเตรียมพร้อมทีม SRRT ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

วันนี้ 6 มี.ค.56 เวลา 9.00 น. นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายทีม SRRT และทีมอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จ.ปราจีนบุรี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

Read more

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับปราจีนบุรี รณรงค์กิจกรรม"เมาไม่ขับ ปีใหม…

ข่าวงานของ นพ.สสจ.

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับปราจีนบุรี รณรงค์กิจกรรม"เมาไม่ขับ ปีใหม่ตาย=0"

วันที่ 28 ธ.ค.55 เวลาประมาณ  18.00 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับปราจีนบุรี รณรงค์กิจกรรม"เมาไม่ขับ  ปีใหม่ตาย=0" โดยบูรณาการร่วมกับ จังหวัดปราจีนบุรี โดย น.ส.จิตรา   พรมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ,  ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ,  พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัด , ประชาสัมพันธ์จังหวัด ,  กาชาดจังหวัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม รณรงค์.../

Read more

คณะผู้ว่าฯปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานรับมือ7 วัน…

ข่าวงานของ นพ.สสจ.

คณะผู้ว่าฯปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานรับมือ7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้(29 ธ.ค.55) เวลา 13.30 น. นส.จิตรา  พรหมชุติมา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี , นพ.นพพร  พงศ์ปลื้มปิติชัย   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี , ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ,  ทพ.อนุโรจน์  เล็กเจริญสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ,  นส.สุพรรณี  อินตะนัย หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการประชาชน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 56 ณ ภายในบริเวณปั๊มน้ำมันศุภผล ริมถนนทางหลวงหมายเลข  33 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใช้เดินทางไปภาคอีสาน .../

Read more

ปราจีนบุรีปลูกฝังเด็กรับประทานข้าวกล้องตั้งแต่ปฐมวัย

ข่าวงานของ นพ.สสจ.

ปราจีนบุรีปลูกฝังเด็กรับประทานข้าวกล้องตั้งแต่ปฐมวัย

  วันนี้ ( 20 พ.ย. 55 ) ที่ โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เวลา 10.00 น. นายอรุณ พุ มเพรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “สุขภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดปราจีนบุรี ; กินข้าวกล้อง 2555” ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 และเขต 2 และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ.../

Read more
   

รูปกิจกรรมเด็กกตัญญู ต.ไผ่ชะเลือด

   

รับการตรวจราชการและนิเทศก์งานจากท่าน นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์

นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
   
   

ผู้บริหารระดับสูง  

น.พ.สสจ.ปราจีนบุรี
น.พ.สสจ.ปราจีนบุรี
รองนายแพทย์สาธารณสุข
พอ.สว.ปราจีนบุรี  เลขทะเบียนลำดับที่ 25
   

Programs  

   

ระบบสารสนเทศจัดการด้านสาธารณสุข (pho)  

   

ระบบสารสนเทศการจัดการด้านสาธารณสุข  

   
© Prachinburi Public Health Office : PHO