12 สิงหาคม "ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี"

13815004 1195539187156908 1174971374 n

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

   

หน่วยงานภายใน สสจ.  

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สสจ.ปจ.  

   

การใช้งาน LibreOffice  

   

ประชาสัมพันธ์ "5 ส. + 3 เก็บ"

12936545 991556187593403 3965828610111861842 n

12804852 967407620008260 6050161190241508644 n

   

แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข และเป้าหมายปฏิรูปใน 18 เดือน

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน"

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

Info 20 Y plan V418M planV5  1506 Page 1

1.ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 87 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 75 ปี

2.เจ้าหน้าที่มีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีความสุขในการทำงาน

3.ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไร้รอยต่อ เป็นธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (District Health System: DHS) เพื่อผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่าง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รวมทั้งเร่งดำเนินการเพิ่มศักยภาพในชุมชน พัฒนาอาสาสมัครสุขภาพครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพได้

ทั้งนี้กำหนดแผนเป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 คือการปฏิรูประบบสุขภาพ

ระยะที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง

ระยะที่ 3 ดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน

และระยะที่ 4 เมื่อสิ้นแผนในปี 2579 ประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย

โดยการพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้านคือ

1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) คือ บูรณาการกระทวงต่างๆ ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ลดการบาดเจ็บจากการจราจร ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง มะเ

ร็ง โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

2.ระบบบริการ (Service Excellence) คือ จัดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน ภายใน 10 ปี ดูแลคนไทย 65 ล้านคน และภายในปี 2560 คนไทย 1 ล้านครอบครัวจะมีแพทย์เวชศาสตร์ดูแล จัดระบบผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล (Long Term Care) ทั่วประเทศ จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1,000 คนในโรงพยาบาลใหญ่ทั่วประเทศ และจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMCO) และศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

3.การพัฒนา

คน (People Excellence) คือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล วางแผนอัตรากำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อพัฒนาบุคลากร ปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข

4.ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) ได้แก่ คือ อภิบาลระบบสาธารณสุข สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ โดยเน้นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและพัฒนาสมุนไพร จัดระบบการเงินการคลังสาธารณสุข เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้านสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการระหว่าง 3 กองทุน และจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Data Clearing House)

เป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ระยะ 18 เดือน

Info 20 Y plan V418M planV5  150659 Page 2

เป้าหมายปฏิรูปด้านสาธารณสุข 10 เรื่อง ใน 18 เดือน (2559-2560)

ในปี 2559-2560 หรือภายใน 18 เดือนนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายปฏิรูปด้านสาธารณสุข 10 เรื่องได้แก่ 

1.ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย ในตำบลต้นแบบ คือ กลุ่มแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ 

2.ลดอุบัติเหตุ 

3.ระบบบริการสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ 

4.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เริ่มจากลดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

5.การบริหารจัดการ 

6.ระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน 

7.มะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ 

8.การพัฒนากฎหมาย 

9.การพัฒนาการผลิตยา วัคซีน 

10.การเร่งรัดออกใบอนุญาตของ อย.

เป้าหมายพัฒนาความเป็นเลิศด้านกำลังคน 18 เดือน (2559-2560)

ในการปฏิรูประบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า จะต้องเริ่มจากการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกำลังคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอื่นๆ ได้ตั้งเป้าหมายระยะ 18 เดือนใน 4 เรื่อง คือ

1.การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล

2.การวางแผนอัตรากำลังคน

3.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร

4.การปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข

ที่มาภาพและข้อมูลจาก : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

   

Thailand 4.0

   

หน้าฝนนี้...ระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก

handfoodmouth59

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

   

รับย้าย/รับโอน

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ สสจ.ปราจีนบุรี (มิย59)

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ สสจ.ปราจีนบุรี (มิย59)

..ขยายเวลา..รับย้าย/รับโอนข้าราชการ คลิกที่      

Read more

รับย้าย ข้าราชการ (สสอ.) 2 ตำแหน่ง (มิย59)

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

รับย้าย ข้าราชการ (สสอ.) 2 ตำแหน่ง (มิย59)

รับย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง คลิกที่         บันทึก บันทึก บันทึก

Read more

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ สสจ.ปราจีนบุรี (กค59)

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ สสจ.ปราจีนบุรี (กค59)

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ   คลิกที่         บันทึก บันทึก

Read more
   

แนวทางการการดำเนินงานสาธารณสุข และ KPI ปี 2559

phaaphrwm 21 tawchiiwad ennhnak pii 59 prab 5 ph.y.58-1

12107211 1685561151676038 5335120589778466258 n

12115991 1685561218342698 6479408262396455377 n12074628 1685561241676029 4331697485460018750 n

   

การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

   

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

กฎระเบียบ-ข้อปฏิบัติ

   

vision-pho-new-22-01-56

   

รับสมัคร

  • 1
  • 2
Prev Next

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ "2 ตำแหน่ง" (กค59)

รับสมัคร

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ "2 ตำแหน่ง" (กค59)

รายละเอียด       บันทึก บันทึก บันทึก

Read more

new...ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สค59) พนักงาน…

ประกาศรับสมัคร -/-ประกาศผล

new...ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สค59) พนักงานราชการ (นวก.สธ, นวก.คอมฯ)

แก้ไข...รายละเอียด(ใหม่)       บันทึก บันทึก บันทึก บันทึก บันทึก บันทึก

Read more
   

ประกาศ

new...ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สค59) พนักงาน…

ประกาศรับสมัคร -/-ประกาศผล

new...ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สค59) พนักงานราชการ (นวก.สธ, นวก.คอมฯ)

แก้ไข...รายละเอียด(ใหม่)       บันทึก บันทึก บันทึก บันทึก บันทึก บันทึก

Read more
   

ผู้บริหารระดับสูง  

น.พ.สสจ.ปราจีนบุรี
น.พ.สสจ.ปราจีนบุรี
รองนายแพทย์สาธารณสุข
พอ.สว.ปราจีนบุรี  เลขทะเบียนลำดับที่ 25
   

แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

   

ระบบสารสนเทศจัดการด้านสาธารณสุข (pho)  

   

ระบบสารสนเทศการจัดการด้านสาธารณสุข  

   
© Prachinburi Public Health Office : PHO